EU01003G011 Encore/ECLIPSE MONO DisplayOverlay (GRAY)